دانلود فایل word اثر اشکال مختلف دان بر عملکرد رشد در جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر اشکال مختلف دان بر عملکرد رشد در جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

؛69 قطعه جوجه یک روزه نژاد راس 308 به سه گروه آردی، کرامبل و پلت و هر گروه در قالب 4 تکرار 8 تایی در پنهای جداگانهتحت شرایط کاملا یکسان از نظر محیطی و پرورش تقسیم بندی شدند. گروه آردی (شاهد)، کرامبل و پلت به عنوان گروه های آزمایشی درنظر گرفته شدند. دورهی استارتر به هر سه گروه دان آردی داده شد، در دوره رشد به یک گروه دان آردی به گروه دیگر کرامبل و گروهدیگر پلت داده شد. جهت بررسی فاکتورهای رشد در پایان هر هفته و پایان هر دوره، دان مصرفی، افزایش وزن و تلفات محاسبه شدند.بررسی های آماری نتایج حاصله نشان داد که افزایش وزن در گروه کرامبل بیشتر بوده و اختلاف معنی داری با گروه آردی داشت. میزانمصرف دان در گروه پلت بیشتر بوده و اختلاف معنی داری با گروه آردی داشت. ضریب تبدیل غذایی در گروه آردی بیشتر بوده و اختلاف معنی داری با سایر گروه ها داشت (p<0/05).

لینک کمکی