دانلود فایل word اثر استفاده از اسانس پونه و نمک سديم بوتيرات بر برخي از فراسنجه هاي خوني گوساله هاي هلشتاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثر استفاده از اسانس پونه و نمک سديم بوتيرات بر برخي از فراسنجه هاي خوني گوساله هاي هلشتاين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثرات استفاده از اسانس پونه کوهی و نمک سدیم بوتیرات محلول در شیر در گوساله های تازه متولد شدههلشتاین صورت گرفت. در این آزمایش از 24 راس گوساله نر تازه متولد شده هلشتاین با میانگین سنی 5-3 روز و میانگین وزنی 2±37کیلوگرم استفاده گردید.گوساله ها به صورت تصادفی به 4 تیمار که هر تیمار شامل 6 تکرار بود اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل1) جیره پایه (استارتر + شیر) 2) جیره پایه + 5 گرم اسانس پونه 3) جیره پایه + 5 گرم سدیم بوتیرات 4) جیره پایه + 5 گرم اسانسپونه + 5 گرم سدیم بوتیرات بودند. متابولیت های خونی شامل نیتروژن اورهای خون، بتا هیدروکسی بوتیریک اسید، پروتئین کل و گلوکزدر روزهای 7، 21، 45 و روز شیرگیری بر اساس روش های استاندارد تعیین شدند. تیمارهای پونه، نمک بوتیریکی و مخلوط آنها باعث کاهش سطح کلسترول خون نسبت به شاهد شدند که اختلاف تیمارها با شاهد در روز 21 آزمایش معنیدار بود (P<0/05). در روزهای 42 و 56 آزمایش، تیمارها باعث کاهش سطح پروتئین خون نسبت به شاهد شدند (P<0/05). غلظت تری گلیسیرید تنها در روز 21 آزمایش در تیمارهای پونه و نمک بوتیریکی کمتر از شاهد بود. در سایر روزهای آزمایش اختلافی بین تیمارها مشاهده نشد. سطوح گلوکز،اوره، آلبومین و بتاهیدروکسی بوتیرات بین تیمارهای مختلف در طول دوره آزمایش یکسان بود. بهطور کلی نتایج حاصل از این پژوهشنشان داد که استفاده از اسانس گیاه پونه کوهی و نمک سدیم بوتیرات تاثیر قابل توجهی بر فراسنجه های مختلف خونی گوساله هایشیری هلشتاین ندارد.

لینک کمکی