دانلود فایل word ابعاد اجتماعي-فرهنگي و زيست محيطي گردشگري پايدار و امنيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ابعاد اجتماعي-فرهنگي و زيست محيطي گردشگري پايدار و امنيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

گردشگری پایدار نشات گرفته از توسعه پایدار است. توسعه پایدار از اصول و مبانی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسیدر جهان محسوب می شود و به دلیل نقشی که گردشگری می تواند در این زمینه بخصوص در کشورهایی مانند ایران ایفانماید، لزوم و ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیت فراوان است. موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گروعملکرد مناسب و هماهنگ عناصر و فاکتورهای متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از مهم ترین اینفاکتورها امنیت گردشگران و مقصدهای گردشگری است. امروزه امنیت به عنوان مهم ترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمار می آید. میان گردشگری، ثبات توسعه و امنیت رابطه ای تعریف شدهوجود دارد و هرگونه بروز ناامنی و به کارگیری خشونت در سطوح مختلف زیان های جبران ناپذیری به این صنعت واردمی سازد . هدف ا ز ای ن تحقیق ، شناسایی فرصت ها ، چالش ها، تهدیدها و بررسی راهبردهای امنیتی در توسعه پایدارگردشگری، دستیابی به مولفه های امنیت عمومی تاثیرگذار بر توسعه پایدار گردشگری در افق چشم انداز 1404 و بررسینقش توسعه گردشگری در ایجاد همبستگی اجتماعی و ارتقای شور و نشاط جامعه است.

لینک کمکی