دانلود فایل word آشکارسازي روند بارش هاي سنگين در استان کرمان (مطالعه موردي: کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آشکارسازي روند بارش هاي سنگين در استان کرمان (مطالعه موردي: کرمان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بارش یکی از عناصر اصلی وضعیت آب و هوایی در هر منطقه به شمار می رود. بارش را می توان یکی از عناصر پیچیده و غیر ترمودینامیک جو دانست، و به عنوان یکی از تغییر پذیرترین پارامترهای اقلیمی در هر منطقه آب و هوایی به شمار می رود که دارای تغییرات زمانی و مکانی قابل ملاحظه ای است. این تغییرات زمانی در مکان های خشک و نیمه خشک از شدت بیشتری برخوردار است که کمبود دراز مدت آن می تواند خشکسالی و ریزش شدید آن می تواند سیل را به وجود آورد. بنابراین شناخت روند تغییرات اقلیمی به ویژه روند تغییرات بارش از جمله مواردی است، که در سال های اخیر مورد توجه محققان علوم جوی و هیدرولوژی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور تحلیل روند تغییرات بارش های سنگین با استفاده از داده های حداکثر بارندگی روزانه در ایستگاه سینوپتیک استان کرمان طی دوره آماری 40 ساله (1353-1392)، روند بارش های حداکثری در سری ماهانه، فصلی و سالانه با استفاده از آزمون من- کندال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که با توجه به آمار t من- کندال و مولفه u آماری گرافیکی من- کندال، فرض تصادفی بودن داده ها رد می شود و تغییر یا روند در داده ها وجود خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد روند تغییرات بارش های سنگین در استان کرمان دارای روند کاهشی و فاقد روند معنی دار بوده است. در استان کرمان روند بارش با روند بارش های حداکثری و بارش های سنگین تطابق دارد و هر دو روند کاهشی دارند.

لینک کمکی