دانلود فایل word واکاوي پژوهشي فلسفه آموزشي معلمان: مورد مطالعه معلمان دوره متوسطه دوم شهرستان مرند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word واکاوي پژوهشي فلسفه آموزشي معلمان: مورد مطالعه معلمان دوره متوسطه دوم شهرستان مرند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

معلمان متناسب با فلسفه آموزشی مورد اعتقاد خود و عمل براساس آن، میتوانند تاثیرات شگرفی نه تنها بر کلاس درس، بلکه بر گستره نظام آموزشی و تربیت نسل آینده داشته باشند. از این رو شناسایی فلسفه آموزشی آنان میتواند به مثابه نقطه عطفی در کنترل فرایند و پیامدهای نظام آموزشی به شمار رود. بنابراین پژوهش حاضر، با هدف بررسی و شناسایی فلسفه آموزشی معلمان متوسطه دوم شهرستان مرند صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن و مرد دوره دوم متوسطه شهرستان مرند است. نمونه آماری پژوهش به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 114 نفر از جامعه مورد پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش برای گردآوری داده ها، پرسشنامه فلسفه آموزشی سادکر (2014) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 25 و آزمونهای تی مستقل، آزمون فریدمن، آزمون آنوای یکراه ه مستقل، آزمون لون، آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که معلمان دوره متوسطه دوم، فلسفه آموزشی بازسازیگرایی را بالاتر از سایر فلسفه های آموزشی مورد پژوهش ارزشگذاری نمودند. همچنین یافته ها نشان داد که بر اساس جنسیت میانگین فلسفه آموزشی پیشرفتگرایی و فلسفه آموزشی بازسازیگرایی در معلمان زن نسبت به معلمان مرد بالاتر بوده و در فلسفه آموزشی وجودگرایی معلمان لیسانس با معلمان فوق لیسانس تفاوت معنادار دارند. اما در فلسفه های آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و سنوات خدمت آنان تفاوت مشاهده نگردید.

لینک کمکی