دانلود فایل word مقايسه ادراک شايستگي، پيشرفت تحصيلي و خلاقيت در دختران بر اساس سن ورود به مدرسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ادراک شايستگي، پيشرفت تحصيلي و خلاقيت در دختران بر اساس سن ورود به مدرسه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف دانلود فایل word مقايسه ادراک شايستگي، پيشرفت تحصيلي و خلاقيت در دختران بر اساس سن ورود به مدرسه در سال 1396 انجام شد. روش تحقیق ، از نظر هدف، کاربردی است؛ و از نظر نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری، تمام دانش آموزان دختر پایه ی ششم تهرانسر میباشد. که تعداد آنها حدود 500 نفر بود و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 217 نفر بدست آمد. در تحقیق حاضر جهت بررسی متغیر ادراک شایستگی از پرسشنامه ادراک هارتر((1982 ، جهت بررسی پیشرفت تحصیلی از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس((1977 و جهت بررسی متغیر خلاقیت از پرسشنامه سنجش خلاقت تورنس((1979 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره ادراک شایستگی دانش آموزان نیمه دوم 17/28 با انحراف استاندارد 1/87 بود که به طور معناداری (p> 0/001) از نمره ادراک شایستگی دانش آموزان نیمه اول بالاتر بود. همچنین میانگین نمره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیمه دوم 37/04 با انحراف استاندارد 2/94 بود که به طور معناداری ( (p> 0/001 از نمره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیمه اول بالاتر بود و در نهایت میانگین نمره خلاقیت دانش آموزان نیمه اول 89/17 با انحراف استاندارد 3/62 بود که به طور معناداری (p> 0/001) از نمره خلاقیت دانش آموزان نیمه دوم بالاتر بود.

لینک کمکی