دانلود فایل word رابطه ي راهبردهاي فراشناختي با خودکارآمدي، خود نظم دهي تحصيلي، خلاقيت و شادکامي دانش آموزان پسر دوره ي اول متوسطه قائم شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه ي راهبردهاي فراشناختي با خودکارآمدي، خود نظم دهي تحصيلي، خلاقيت و شادکامي دانش آموزان پسر دوره ي اول متوسطه قائم شهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

راهبردهای فراشناختی به عنوان مهارت هایی قابل آموزش یادگیری، زمینه ی درگیری علمی، منبع کنترل درونی، اسنادهای مثبت انگیزش پیشرفت بیشتر، شادکامی عاطفی، سازندگی، خلاقیت، پختگی و خودنظم دهی را فراهم آورده و حس اعتماد به نفس در امور زندگی را تقویت می کند. با توج به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی راهبردهای فراشناختی با خودکارآمدی، خود نظم دهی تحصیلی، خلاقیت و شادکامی دانش آموزان پسر دوره ی اول متوسطه انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر با توجه به موضوع و فرضیه های پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و جامعه ی آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر دوره ی اول متوسطه شهر قائم شهر در سال تحصیلی 1394-95 تشکیل می دهند که تعداد آن ها 2630نفر می باشد. با مراجعه به جدول حجم نمونه ی کرجسی و مورگان، تعداد 330 نفر با روش نمونه گیری خوشه گیری چند مرحله ای به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند. برای سنجش متغیر های مورد مطالعه از پرسش نامه های شادکامی آکسفورد (1989)، خلاقیت تورنس (1974)، خود نظم دهی تحصیلی (1987) و پرسش نامه ی فراشناخت – فرم نوجوانان (2004) – استفاده شده است. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها و رد یا تائید فرضیه های پژوهش، یعنی رابطه ی فراشناخت با هر یک از متغیر های خودکارآمدی، خود نظم دهی تحصیلی، خلاقیت و شادکامی دانش آموزان از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که بین راهبردهای فراشناختی با هر یک از متغیر های خودکارآمدی، خود نظم دهی تحصیلی، خلاقیت و شادکامی دانش آموزان پسر دوره ی اول متوسطه، رابطه ی معنی دار وجود دارد. به طوری که با افزایش راهبردهای فراشناختی، میزان خودکارآمدی، خود نظم دهی تحصیلی، خلاقیت و شادکامی دانش آموزان نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی