دانلود فایل word رابطه نوموفوبيا با درگيري شناختي و عامليت يادگيرنده هاي کاربر گوشي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه نوموفوبيا با درگيري شناختي و عامليت يادگيرنده هاي کاربر گوشي هوشمند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر، آسیبهای روانشناختی مرتبط با فناوریهای نوین ارتباطی پیامدهایی را برای عرصه های مختلف زندگی یادگیرندگان جوان به همراه داشته است. نوموفوبیا یکی از این آسیبها است که پیامدهای آن برای یادگیرندگان هنوز چندان روشن نیست. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین نوموفوبیا با درگیری شناختی و عاملیت یاددگیرنده ها انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 112 دانشجوی دختر از دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی ایران با روش نمونه گیری خوشهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه نوموفوبیا (NMP-Q) و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (2013) بود که به صورت پرسشنامه آنلاین اجرا شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با ورود همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که نمره کلی نوموفوبیا رابطه منفی با درگیری شناختی و عاملیت یادگیرنده ها دارد. همچنین مشخص شد که از بین ابعاد چهارگانه نوموفوبیا، ابعاد ناتوانی در دسترسی به اطلاعات و ترس از دست دادن راحتی، پیش بینی کننده منفی درگیری شناختی هستند و ابعاد ترس از دست دادن راحتی و ناتوانی در برقراری ارتباط، پیشبینی کننده منفی عاملیت یادگیرنده ها است. نتایج تحقیق حاضر لزوم توجه جدی به آسیبهای ناشی از رسانه های ارتباطی نوین را جهت پیشگیری از افت عملکرد شناختی و انگیزش دانشجویان نمایان میسازد.

لینک کمکی