دانلود فایل word رابطه سبکهاي هويت و رويکردهاي يادگيري با فريبکاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه سبکهاي هويت و رويکردهاي يادگيري با فريبکاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه سبکهای هویت و رویکردهای یادگیری با فریبکاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد میباشد. روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد سبکهای هویت برزونسکی((ISI-6G، رویکردهای یادگیری انتویستیل و همکاران (2006) و فریب کاری تحصیلی فراست و همکاران (1396) بود.نتایج یافته ها نشان داد که بین سبک هویت سردرگمی/ اجتنابی و فریبکاری تحصیلی دانشجویان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد r=0/167) و .(P=0/002 بین سبکهای هویت اطلاعاتی(r=0/004 و (P=0/938 و هنجاری(r=0/049 و (P=0/377 با فریبکاری تحصیلی دانشجویان رابطه وجود ندارد. بین رویکرد یادگیری عمیق با فریبکاری تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و معنیداری وجود دارد(r= -0/121 و (P=0/029 ولی رابطه دو رویکرد راهبردی r=0/145) و (P=0/009 و رویکرد سطحی(r=0/204 و (P=0/0001 با فریبکاری تحصیلی به صورت مثبت میباشد. همچنین مشخص شد که از بین سبکهای هویت و رویکردهای یادگیری، مولفه های هویت سردرگمی، رویکرد عمقی، رویکرد راهبردی و رویکرد سطحی توانایی پیشبینی فریبکاری تحصیلی دانشجویان را دارند، به طوری که این متغیرها، 18 درصد واریانس فریبکاری تحصیلی را تبیین میکنند.

لینک کمکی