دانلود فایل word بررسي ارتباط ميان حس خود کارامدي معلمان ابتدايي استان زنجان در کيفيت تعليم دانش آموزان کلاس: مطالعه مقطعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط ميان حس خود کارامدي معلمان ابتدايي استان زنجان در کيفيت تعليم دانش آموزان کلاس: مطالعه مقطعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

ادراک معلمان از خودکارآمد بودن یکی از ویژگی های فردی است که عملکرد معلم را پیش بینی می کند. تحقیقات محدودی وجود دارد که بین سطح ادراک معلمان از خودکاری و شیوه های واقعی اداره و ارزیابی کلاس درس ارتباط برقرار کند. این مطالعه، ادراک معلمان از خود کارآمد بودن و شیوه های مدیریتی و رفتار واقعی را با استفاده از سیستم ارزیابی استراتژی کلاس درس (CSAS)، که یک سیستم مشاهدات معتبر چند بعدی میباشد را مورد بررسی قرار داد. 40 معلم ابتدایی در مدارس ابتدایی سطح استان زنجان از نقاط مختلف استان با سطح اجتماعی متفاوت و 20 معلم از روستاهای اطراف زنجان به مقیاس سنجش خودکارامدی معلم (TSES) پاسخ دادند و توسط ناظران مستقل با استفاده از CSAS مشاهده شدند. اختلاف معناداری بین حس خودکارآمدی معلمان و رتبه بندی ایشان توسط ناظران در حوزه استراتژیهای آموزشی و مدیریت کلاس درس یافت شد. همچنین نتیجه امتیاز دانش آموزان با استفاده از آزمون یکسان از یک مطلب مشترک در میان دانش آموزان معلمان با حس خودکارامدی بیشتر به طور معناداری بالاتر بود.

لینک کمکی