دانلود فایل word اثربخشي آموزش مديريت والدين بر مشکلات رفتاري کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثربخشي آموزش مديريت والدين بر مشکلات رفتاري کودکان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین دانلود فایل word اثربخشي آموزش مديريت والدين بر مشکلات رفتاري کودکان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمام کودکان مهدکودکهای شهر کرج در سه ماهه آخر 96 و سه ماهه اول 97 بودند. از میان 250 مهدکودک، تعداد 4 مهدکودک که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی در یک سطح بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در مهدهای نمونه به صورت تصادفی 15 نفر برای شرکت در کلاسهای آموزشی انتخاب گردیدند و تعداد 15 نفر دیگر به عنوان گروه شاهد بدون برنامه آموزشی در نظر گرفته شدند. افراد منتخب گروه اول در یک کلاس واحد، در شش جلسه آموزش داده شدند. به منظورجمع آوری داده ها ازسیاهه ی رفتاری کودک آخنباخ (2007)استفاده شد. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در متغیرهای اضطراب/افسردگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، رفتار پرخاشگری، درونسازی، برون-سازی و مشکلات کلی((p> 0/01 و همچنین در مشکلات تفکر و رفتار قانونشکنی((p> 0/05 بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد و در گروه آزمایش این مشکلات رفتاری کاهش یافته است. با این حال، در دو متغیر گوشه گیری/افسردگی و شکایت جسمانی تفاوت معنادار نبود. از این نتایج میتوان به طور کلی به اثربخشی برنامه مداخله آموزش مدیریت والدین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان پی برد. آموزش مدیریت والدین نوعی از رواندرمانی یا مداخله روانی- اجتماعی برای حل مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان بوده و دارای جایگاه ویژه ای است. بنابراین توصیه میشود مشاوران و درمانگران با هدف بهبود و توسعه مهارتهای والدین در امر تربیت فرزندان و ایجاد جامعهای سالم، برای دستیابی به روشهایی برای پیاده سازی عمومی و اجرای مستمر این برنامه برنامه ریزی بیشتری نمایند.

لینک کمکی