دانلود فایل word هضم بيهوازي و توليد بيوگاز از بخش آلي زباله جامد شهري و بهبود آن با استفاده از NaOH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word هضم بيهوازي و توليد بيوگاز از بخش آلي زباله جامد شهري و بهبود آن با استفاده از NaOH :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بررسی تاثیر پیش تیمار قلیایی بر افزایش تخریب پذیری زیستی زباله های جامد شهری یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر است. همچنین تولید متان که در نتیجه هضم بی هوازی مواد آلی جامد در مقیاس آزمایشگاهی و تحت تاثیر پیش تیمار قلیایی تسریع می شود نیز هدف بعدی است که مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور آزمایش هایی در هاضم های غیرپیوسته از جنس شیشه به حجم L 1 و در دمای °C 73 انجام شد. حجم بیوگاز تولید شده، میزان متان و تغییرات pH به صورت روزانه اندازه گیری شد. جامد کل ( Ts:Total Solid ) ، جامد فرار ( VS : Volatile Solid )، درصد کربن ( C ) و نیتروژن ( N ) موجود در ماده خام و همچنین نسبت کربن به نیتروژن (C/N ) توسط استاندارد APHA اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که پیش تیمار قلیایی، به طور قابل توجهی انحلال ضایعات آلی را بهبود بخشید که در نتیجه تولید بیوگاز افزایش قابل توجهی را نشان داد. بعد از 30 روز زمان ماند، تولید بیوگاز در طول آزمایش های هضم بی هوازی، برای مخلوط تیمار داده شده 30 درصد بیشتر از تیمار پیش تیمار نشده (شاهد) را نشان داد و حداکثر تولید متان برای هاضم تیمار شده و شاهد نیز به ترتیب mL/g TS 172 و mL/g TS 37/73 به دست آمد. این نتایج می تواند زمینه توسعه فناوری های جدید در کشور برای تولید مقادیر بالاتر بیوگاز، به منظور بهبود تولید انرژی پاک از ضایعات زیستی فراهم نماید.

لینک کمکی