دانلود فایل word واکاوي ابعاد اثربخش گرافيک محيطي بر ارتقاء کيفيت بصري شهروندان در فضاي شهري (محدوده وليعصر در شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word واکاوي ابعاد اثربخش گرافيک محيطي بر ارتقاء کيفيت بصري شهروندان در فضاي شهري (محدوده وليعصر در شهر تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

نابسامانی حاکم بر منظر شهری به مرز شکننده ای رسیده است و ارتقاء کیفیت محیطی فضاها و مناطق شهری رسالت مهم طراحان شهری شده است، راهنماهای طراحی شهری در ارتباط با هنرهای بصری و گرافیکی، ابزاری هستند که در جهت بروز و ظهور تمهیدات کیفیت بخش محیط استفاده می شوند و تحقق ایده های طراحانه را با بهره گیری از عوامل در ایجاد متون، تصاویر و نقشه های هدایت کننده در جریان طراحی شهری یا بصورت گرافیکی و گونه ای هنر دیداری، ممکن می سازند . از اینرو نوشتار حاضر با هدف بررسی نقش شاخصه های گرافیک محیطی بر ارتقاء کیفیت بصری ساکنین در فضای شهری چهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر تهران شکل گرفته است. با توجه به اینکه کیفیت بصری رابطه مستقیمی با ادراک مردم از گرافیک در فضاهای شهری دارد، پرسشنامه ای توسط طیف لیکرت در راستای ارتباط گرافیک و شاخص های آن با کیفیت بصری شهروندان، تنظیم و در اختیار 170 نفر از افرادی که در محور ولیعصر از محدوده حد فاصل میدان ولیعصر تا چهار راه ولیعصر شهر تهران در حین پیاده روی بودند قرار داده شد، و در نهایت در تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شد. میزان ادراک بصری از به کارگیری ابعاد مفهومی گرافیک شهری با رویکرد ارتقاء کیفیت بصری شهری در قالب پنج مولفه زیبایی شناختی، ادراکی، معنایی، عملکردی و فعالیتی در فضای شهری میدان ولیعصر تا چهارراه ولیعصر؛ به عنوان یکی از نقاط کلیدی شهر، طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نوشتار نشان داد که بیشترین مقدار همبستگی کیفیت بصری با شاخص عملکردی گرافیک محیطی است و کیفیت بصری در محور ولیعصر وابستگی زیادی به توسعه مناسبات شاخص عملکردی گرافیک محیطی دارد. در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقاء کیفیت بصری شهروندان با استفاده از گرافیک محیطی در قلمرو ولیعصر تهران ارائه گردید.

لینک کمکی