دانلود فایل word نماهاي ساختماني بي هويت در معماري و شهرسازي شهر مشهد نمونه موردي : بلوار وکيل آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نماهاي ساختماني بي هويت در معماري و شهرسازي شهر مشهد نمونه موردي : بلوار وکيل آباد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امروزه شهرها به ویترینی برای عرضه رقابت معماران تبدیل شده است. نماهای ساختمانی بعد بصری و نظام دهنده منظر شهری هستند وبه عنوان پلی ارتباطی بین محیط درون و بیرون بنا عمل می کنند. در فضای شهر دو مفهوم وجود دارد،منظر شهری که به شکل فیزیکی دیده می شود و سیمای شهری که به معنی تاثیر فضای شهر بر روان آدم ها می باشد. بعنی همان تاثیری مه مستقیما از نماهای ساختمانی گرفته می شود. سیمای شهر بعنوان نمود عینی شهر،از تاثیر گذار ترین شاخصه های شهری بر انسان است و از دید محیط شهری،سیمای کالبدی شهر بر دو بعد فیزیکی و ذهنی و روانی انسان تاثیر می گذارد. این پژوهش بر آن است تا با هدف آسیب شناسی موضوعی نماهای ساختمانی شهر مشهد از جنبه های زیباشناختی و شناخت مقوله ای بنام هویت در نما و پیوستگی آنها با یکدیگر،نمای ساختمان ها را به عنوان یکی از عناصری که در ارتقا کیفیت فضای شهر و القای آرامش به شهروندان تاثیر زیادی دارد معرفی کند.این پژوهش با رویکردی تحلیلی بحث نماسازی در ساختمان را به عنوان یک بحث هویتی و فرهنگی مطرح می کند که در سال های اخیر با تقلید های کورکورانه از سبک های معماری، استفاده بی رویه و نابجا از مصالح منجر به آشفتگی در نمای شهری گشته است.

لینک کمکی