دانلود فایل word مولفه هاي رضايتمندي ورزشکاران در طراحي مجموعه ورزشي تناسب اندام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مولفه هاي رضايتمندي ورزشکاران در طراحي مجموعه ورزشي تناسب اندام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی مفهوم رضایتمندی ورزشکاران در راستای طراحی مجموعه ورزشی تناسب اندام پرداخته است. بدین منظور سعی شده است تا به کمک دو شیوه کتابخانه ای و میدانی اهداف موردنظر پژوهش پاسخ داده شود. در این راستا، هدف پژوهش بررسی مفهوم و شناخت ابعاد رضایتمندی در مجموعه تناسب اندام در شهر شیراز بوده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای؛ ابزار گردآوری داده ها با کمک فیش برداری از کتب و مقالات معتبر، مطالعات میدانی با کمک پرسشنامه و... انجام شده است. پرسشنامه مذکور، محقق ساز و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و مستخرج از چارچوب نظری تحقیق است که شامل ابعادی همچون اجتماعی، رفتاری، فضایی، زمینه ای، عملکردی، کالبدی، اقتصادی، ادراکی، و فردی است. در ادامه به کمک نرم افزار spss داده های به دست آمده از توزیع پرسشنامه در میان 207 نفر از ورزشکاران شهر شیراز تحلیل و نتیجه گیری شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که فرضیه این پژوهش مورد تائید می باشد. و بر این اساس عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی مهمترین عوامل معنادار در ایجاد رضایتمندی از مجموعه تناسب اندام هستند.

لینک کمکی