دانلود فایل word مطالعه عددي عملکرد لرزه اي سيستم هاي مهاربند EBF در سازه هاي چندطبقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه عددي عملکرد لرزه اي سيستم هاي مهاربند EBF در سازه هاي چندطبقه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

یک سازه که در مناطق با لرزه خیزی بالا طراحی می شود باید دو معیار اصلی را برآورده کند. نخست اینکه تحت زلزله های تکرارپذیر ضعیف تا متوسط، سازه باید سختی و مقاومت کافی برای کنترل تغییر مکان جانبی و جلوگیری از خرابی های سازه ای و غیرسازه ای را داشته باشد. دوم اینکه تحت زلزله های شدید باید مقاومت و شکل پذیری کافی برای جلوگیری از فروریزش سازه را داشته باشد. مبنای استفاده از سیستم های تعویض پذیر به خصوص سیستم های EBF نیاز به سختی کافی توام با شکل پذیری مناسب در سازه ها می باشد تا در مقابل زلزله های خفیف پایداری سازه حفظ گردد و از سوی دیگر در برابر زلزله های شدید، با امکان ایجاد تغییر شکل های کافی بدون اینکه سازه فرو بریزد، انرژی ورودی به سیستم مستهلک گردد. برای آنکه بتوان از این نوع سیستم باربر جانبی در عمل استفاده نمود لازم است شناخت بیشتری نسبت به رفتار غیرخطی این سیستم سازه ای تحت زلزله های مختلف بدست آورد. به علاوه لازم است مدل ها و نمونه هایی برای ارزیابی رفتار این نوع سیستم ها به کار رود که به حالت واقعی و کاربردی نزدیک باشد. هدف از انجام این پروژه تحلیل لرزه ای سازه های چند طبقه EBF ، با استفاده از نرم افزار OpenSees می باشد. بدین متظور، ابتدا منحنی های پوشاور بدست آورده شده و در ادامه با انجام تحلیل های تاریخچه زمانی و بررسی مطالعات انجام شده قبلی، عملکرد لرزه ای این سیستم ها بطور کامل مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت مجموعه ای از مطالعات پارامتریک بر روی مدل صحت سنجی شده انجام می گردد.

لینک کمکی