دانلود فایل word طراحي اقامتگاه بومگردي مازوپشته چالوس با توجه به شاخصه هاي هويت روستايي (مطالعه موردي: روستاي مازوپشته چالوس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word طراحي اقامتگاه بومگردي مازوپشته چالوس با توجه به شاخصه هاي هويت روستايي (مطالعه موردي: روستاي مازوپشته چالوس) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، تمرکز بر اهمیت اقامتگاه های بوم گردی با توجه به احیاء و حفظ هویت روستایی در جهت اثرات مبثت آن همچون اشتغال زایی و ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی است. بنابراین طراحی اقامتگاه و ارتباط آن با شاخصه های هویت روستای مازوپشته می تواند الگوی مناسبی برای توسعه زیرساخت های روستای مورد مطالعه محسوب گردد. این پژوهش کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی است. اطلاعات تحقیق با استفاده از ابزار مناسب اسناد کتابخانه ای و پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان گردآوری شده است. نمونه آماری از میان گردشگرانی است که از روستای مازوپشته بازدید کردند و از بین آنها 400 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که بر اساس طیف لیکرت می باشد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از تکنیک استراتژیک مبتنی بر ماتریس SWOT است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بیانگر آن است که وضعیت طراحی اقامتگاه بوم گردی در حالت تهاجمی قرار دارد و این وضعیت ناشی از غلبه نقاط قوت داخلی بر نقاط ضعف داخلی و فرصت های محیطی بر تهدیدها می باشد؛ بنابراین استراتژی های مناسب برای این صنعت باید با استفاده از نقاط قوت داخلی به بهره برداری از فرصت های محیطی پرداخته شود.

لینک کمکی