دانلود فایل word شناسايي و طبقه بندي ريسک هاي ايمني در مناطق شهري با کاربرد IHWP مطالعه موردي: شهر ميبد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي و طبقه بندي ريسک هاي ايمني در مناطق شهري با کاربرد IHWP مطالعه موردي: شهر ميبد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق به شناسایی و طبقه بندی ریسک های ایمنی در معابر اصلی در منطقه پر تردد شهر میبد پرداخته شده است روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ استراتژی اجرا، پیمایشی می باشد. قلمرو زمانی تحقیق زمستان 1397 به مدت شش ماه بوده و اطلاعات مربوط به مسائل تئوریک از طریق مطالعات کتابخانه ای و مرور ادبیات پژوهش های انجام شده استخراج شده و سپس با کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های موردنیاز جهت تحلیل فرضیات جمع آوری شده است روایی و پایانی سوالات براساس نظر متخصصان تایید شده و بعد از اتخاذ نتیجه پرسشنامه ها توزیع گردید پس از جمع آوری پرسشنامه ها و توصیف داده های دموگرافیک تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، جداول فراوانی در نرم افزار Excel و تجزیه تحلیل داده نیز با مدل IHWP انجام شده است. باید توجه به حد پایین و حد بالای مجموع وزن اثرگذار عوال ریسک در معابر اصلی پر تردد طبق خروجی مدل سلسله مراتبی معکوس 598 و 1800 می باشد می توان این چنین نتیجه گیری نمود که خیابان شهید احد زارع شاهی پر ریسک ترین خیابان محدوده ی مطالعاتی با ارزش ریسک 1279 و کمترین ریسک ایمنی مربوط به خیابان 7 تیر با ارزش ریسک 838.5 است.

لینک کمکی