دانلود فایل word شناسايي عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت بصري نما و سيماي شهر از ديدگاه شهروندان (مطالعه موردي: شهر شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت بصري نما و سيماي شهر از ديدگاه شهروندان (مطالعه موردي: شهر شيراز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

سیمای شهری نقش بی واسطه ای در توسعه شهری و بهبود زندگی و نگرش شهروندان یک شهر به محیط شهری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت بصری نما و سیمای شهر (مطالعه موردی : شهر شیراز) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده توسط محقق بین شهرندان توزیع شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان شهر شیراز می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. روایی سوالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصان تایید شد، همچنین پایایی سوالات پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ 0.89 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار spss 17 استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیر نرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از آزمون ناپارامتریک کای اسکوئر و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد که بعد عینی با ضریب 91.38 درصد با 0.000=sig و در جه آزادی 3 و سطح اطمینان 95 درصد بر ارتقاء کیفیت بصری نما و سیمای شهر شیراز تاثیرگذار است. نتایج آزمون نشان داد که بعد ذهنی با ضریب 90.17 درصد با 0.000=sig و در جه آزادی 3 و سطح اطمینان 95 درصد بر ارتقاء کیفیت بصری نما و سیمای شهر شیراز تاثیرگذار است. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تمامی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق با sig0.000 و سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معناداری بر ارتقاء کیفیت بصری نما و سیمای شهر دارند.

لینک کمکی