دانلود فایل word درآمدي بر راهکارهاي کالبدي طراحي اقليم سرد و خشک با استمتاع از معماري پايا (نمونه پژوهي شهرستان بروجرد DS )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word درآمدي بر راهکارهاي کالبدي طراحي اقليم سرد و خشک با استمتاع از معماري پايا (نمونه پژوهي شهرستان بروجرد DS ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

سرزمین ایران در منطقه غرب آسیا از چندگانگی و تعدد ساختاری ژئوپلیتیکی اقلیمی برخوردارمی باشد. بنابر چشم اندازکوپن، که پنج اقلیم کلان جهانی را ترسیم نموده، ایران حائز عموم مولفه های مذکور و همچنین کثرت کم نظیرو مطلوب در اقلیم و جو ایران می باشد. بنابراین گزاره، شناخت عناصر اقلیمی در طراحی کالبد ساختمان ها می تواند با استعانت از توسعه پایا در کاهش مصرف انرژی و هزینه ، مخاطرات زیست محیطی ، پیشگیری از زوال منابع تجدید ناپذیر و... ارزشمند باشد. همسو با این آرمان ، الگوی هزینه فایده در پارادایم معماری پایا قابل تبیین است که غایت این مهم ، آسایش انسانی در ساختمان ها را برای کاربران سکنی گزیده میسر می سازد. به هر تقدیر ، پژوهش حاضر اهتمام ورزیده است تا در وهله نخست مفاهیم و مبانی مرتبط با الگوی معماری پایا تشریح گردد و سپس به خصوصیات اقلیمی مناطق سرد و خشک به ویژه شهرستان بروجرد پرداخته شود. در نهایت جهت نیل به بیشترین بازدهی و بهره از الگو های پایدار در طراحی های ساختمان همگون با اقلیم ، پیشنهادهایی تقدیم گردیده است. روش تحقیق این مقال بر خوانش اسناد پیشین ، محاسبات تخصصی نگارندگان و نیز واکاوی شرایط موجود شهرستان بروجرد استوار است.

لینک کمکی