دانلود فایل word تبلور کهن الگوي فرهنگي در کالبد باغ ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تبلور کهن الگوي فرهنگي در کالبد باغ ايراني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

منظر فرهنگی به عنوان پدیده ایی که حاصل تعامل انسان و طبیعت در بستر فرهنگی خاص می باشد، جدای از انسان و ادراک و رفتار وی در محیط نیست. باغ ایرانی به عنوان سبکی از باغ سازی در جهان، جلوه ای پایدار از شکل دهی محیط و طبیعت در راستای اهداف آرمانی است که از فرهنگ بومی ایرانیان متجلی شده است. از این رو شناخت ارکان فرهنگی که مسبب ایجاد و شکل دهی منظر باغ ایرانی است واجد اهمیت می باشد. سه مشخصه اصلی فرهنگ در مناظر فرهنگی شامل مفاهیم ارزشی و هویتی، الگوهای پایدار در کالبد منظر و سبک زندگی مردم می باشد. در این پژوهش شکل گیری باغ ایرانی از رهگذر چگونگی تاثیر فرهنگ ایرانی در زمینه الگوهای پایدار در کالبد منظر مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی می باشد و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و اسانادی صورت گرفته است. تجزیه تحلیل اطلاعات به صورت کیفی و با رویکرد روش تحقیق تاریخی انجام شده است و نتایج پژوهش حاصل گردید. نتایج مطالعه حاضر بیان گر این مطلب است نظام کهن الگوی بالا پایین و مرکز گرایی در هندسه باغ ایرانی صورت پایداری است که برآمده از فرهنگ ایرانی، کالبد باغ ایرانی را شکل داده است.

لینک کمکی