دانلود فایل word تاثير ميکروسيليس بر مقاومت فشاري و کششي بتن مسلح به الياف فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير ميکروسيليس بر مقاومت فشاري و کششي بتن مسلح به الياف فولادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر به بررسی مقاومت های فشاری و کششی بتن های حاوی الیاف فولادی و میکروسیلیس پرداخته شده است. برای این منظور ساخت مخلوط های بتنی با درصدهای مختلف الیاف فولادی و میکروسیلیس برای جایگزینی در سیمان با انجام آزمایش های مقاومت فشاری و مقاومت کششی مورد بررسی قرار گرفته است و مقدار بهینه جایگزین در بتن پیشنهاد شده است. در این مطالعه ویژگی های مقاومتی بتن بر روی مخلوط های بتن ساخته شده با درصدهای متفاوتی از الیاف فولادی (0، 0/50 و 1 درصد وزنی سیمان) و میکروسیلیس (0، 5، 10 و 15 درصد وزنی سیمان) و بتن کنترل (بدون الیاف فولادی و میکروسیلیس) در سنین 7، 28 و 90 روز بررسی و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد از آنجایی که پودر میکروسیلیس به طور مستقیم به مخلوط اضافه شده است، به علت افزایش حجم میکروسیلیس مقدار اسلامپ نمونه ها کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از آزمایش اسلامپ نشان می دهد که الیاف فولادی تاثیر منفی بر کارایی بتن دارد و افزایش میزان استفاده از الیاف فولادی منجر به کاهش کارایی بتن شده است. از سوی دیگر مقاومت فشاری نمونه های فاقد الیاف فولادی که در آنها از میکروسیلیس استفاده شده است، نسبت به نمونه شاهد افزایش نسبتا قابل توجهی داشته است به طوری که به عنوان مثال مقدار افزایش مقاومت فشاری اشاره شده برای نمونه های 90 روزه حاوی 5، 10 و 15 درصد میکروسیلیس به ترتیب برابر 6/40، 14/26 و 32/12 درصد می باشد.

لینک کمکی