دانلود فایل word تاثير استفاده از ميکروسيليس و پودرسنگ بر مقاومت بتن خودتراکم و بتن معمولي در فاز خميري و سخت شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير استفاده از ميکروسيليس و پودرسنگ بر مقاومت بتن خودتراکم و بتن معمولي در فاز خميري و سخت شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در این آزمایش خواص بتن معمولی و خودتراکم در فاز خمیری و سخت شده مورد مقایسه قرار گرفت . به همین منظور 12 طرح اختلاط برای بتن معمولی و 12 طرح اختلاط برای بتن خودتراکم تهیه و در دو بخش مورد آزمایش قرار گرفت. بخش اول آزمایش های بتن تازه شامل تعیین درصد هوا، وزن مخصوص بتن تازه، اسلامپ ( برای بتن معمولی ) ، جریان اسلامپ ( برای بتن خودتراکم ) و زمان جریان ( برای بتن خودتراکم ) و بخش دوم آزمایش های بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری ، مدول الاستیسیته، ضریب پواسون و جذب آب بود. نتایج نشان داد که محدوده اسلامپ برای بتن معمولی بین 6 تا 10/5، جریان اسلامپ برای بتن خودتراکم از 55/5 تا 68/5، محدوده زمان جریان اسلامپ برای بتن خودتراکم بین 1/5 تا 4/9 ثانیه می باشد. مقاومت فشاری در بتن معمولی در فاز سخت شده بین 507 تا 719 و در بتن خودتراکم در فاز سخت شده بین 524 تا 705 می باشد. درچگالی ثابت میزان درصد هوای بتن خودتراکم باید بیشتر از بتن معمولی بود. جذب آب 28 روزه برای بتن معمولی در محدوده 2/6 تا 4/7 و برای بتن خودتراکم شده در محدوده 2/8 تا 5/8 به دست آمد. بنابراین مقدار جذب آب در بتن خودتراکم کمتر از بتن معمولی بود. همچنین مقدار مدول الاستیسیته بتن خودتراکم پایین تر از بتن معمولی بود.

لینک کمکی