دانلود فایل word بررسي و تحليل نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصادي، اجتماعي و محيطي شهرها (نمونه موردي: شهر فريدونکنار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي و تحليل نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصادي، اجتماعي و محيطي شهرها (نمونه موردي: شهر فريدونکنار) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

گردشگری و پیامدهای آن از جمله پدیده های نوین قرن بیست و یکم است که طبق برآورد کارشناسان این صنعت در آینده از جایگاه والایی در معاملات اقتصادی برخوردار خواهد بود . این صنعت قریب 10 درصددرآمدهای جهانی را شامل شده و در زمینه اشتغال، یک دهم کار جهانی را فراهم نموده است . توجه به صنعت گردشگری از یک سو به علت ارزش های اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل اثرات اجتماعی، فرهنگی ومحیطی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی،اجتماعی و محیطی شهرها (نمونه موردی: شهر فریدونکنار) می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری 482 نفر از شهروندان پاسخگو به سوالات پرسشنامه بوده اند. تجزیه تحلیل اطلاعات ازطریق نرم افزار SPSS صورت گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان مید هد با توجه به مقدار SIG بدست آمده که پایین تر از سطح آلفا 0/05 بوده است می توان بیان داشت که؛بین گردشگری و توسعه اقتصادی و اجتماعی و محیطی شهر فریدونکنار رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی