دانلود فایل word بررسي نقش روان شناسي محيط در طراحي محيط هاي قضايي و دادگاهي جهت ارتقاء آرامش ارباب رجوع و حل مشکلات محيطي (نمونه موردي: شهرستان نور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نقش روان شناسي محيط در طراحي محيط هاي قضايي و دادگاهي جهت ارتقاء آرامش ارباب رجوع و حل مشکلات محيطي (نمونه موردي: شهرستان نور) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف پژوهش حاضر دانلود فایل word بررسي نقش روان شناسي محيط در طراحي محيط هاي قضايي و دادگاهي جهت ارتقاء آرامش ارباب رجوع و حل مشکلات محيطي (نمونه موردي: شهرستان نور) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. روایی سوالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصات تایید شد، همچنین پایایی سوالات نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.91 محاسبه شد. در نهایت داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد، لذا از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس و کای اسکوئر استفاده می شود. نتایج آزمون (Chi-Square) نشان داد که روان شناسی محیط دادگاهی با ضریب 67.8 درصد بر تاثیر بر ایجاد آرامش و حل مشکلات ارباب رجوع تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تمامی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق با sig=0.000 و سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معناداری بر ایجاد آرامش و حل مشکلات ارباب رجوع در محیط دادگاهی و قضایی در شهرستان نور تاثیر گذار هستند.

لینک کمکی