دانلود فایل word بررسي نقش دولت الکترونيک در ارتقاء سلامت اداري در دستگاه هاي اجرايي شهرستان لامرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نقش دولت الکترونيک در ارتقاء سلامت اداري در دستگاه هاي اجرايي شهرستان لامرد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش دانلود فایل word بررسي نقش دولت الکترونيک در ارتقاء سلامت اداري در دستگاه هاي اجرايي شهرستان لامرد است. روش پژوهش حاضر، روش توصیفی از نوع پیمایشی و از منظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 70 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان لامرد می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری با استفاده از روش سرشماری تمامی جامعه را مورد سنجش قرار می گیرد. ابزار پژوهش در این تحقیق، شامل دو پرسش نامه استاندارد اجرای موفق دولت الکترونیک و پرسش نامه استاندارد ارتقاء سلامت اداری بوده است. روایی پرسش نامه های مذکور، بر مبنای دیدگاه خبرگان و آزمون بارتلت انجام شد. پایایی آنان نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه دولت الکترونیک، 0/779 و پرسش نامه ارتقاء سلامت اداری، 0/828 مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسش نامه تحقیق می باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون نرمال سازی کلوموگرف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیرها انجام شد. سپس با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرها مشخص گردید و در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون خطی جهت تحلیل فرضیات پژوهش جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که اجرای موفق دولت الکترونیک در ارتقاء سلامت در دستگاه های اجرایی شهرستان لامرد تاثیر مثبت و معنی دارد.

لینک کمکی