دانلود فایل word بررسي چگونگي تاثيرات محيطي نفوذ پذيري کالبدي- بصري بر ارتقاء سرزندگي ساکنين مجتمع هاي مسکوني (نمونه موردي : مجتمع مسکوني آتيساز شاهيندژ در شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي چگونگي تاثيرات محيطي نفوذ پذيري کالبدي- بصري بر ارتقاء سرزندگي ساکنين مجتمع هاي مسکوني (نمونه موردي : مجتمع مسکوني آتيساز شاهيندژ در شهر تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با افزایش سرعت زندگی در جوامع امروز، نیاز به نشاط و سرزندگی ضرورت بیشتری می یابد که فقدان آن در جامعه مسبب مشکلات زیان باری خواهد بود . . هدف این پژوهش، کشف چگونگی رابطه نفوذپذیری کالبدی و بصری با سرزندگی در مجتمع های مسکونی است و مقایسه بین اینکه کدام یک از نفوذپری بصری یا نفوذپذیری کالبدی بیشتر موجب سرزندگی در میان ساکنین مجتمع های مسکونی می گردد. در ادامه تحقیق با انتخاب نمونه موردی مجتمع مسکونی آتیساز شاهیندژ در شهر تهران و با کمک گرفتن از ابزار پرسشنامه و مشاهدات میدانی داده های مربوط به تحقیق جمع آوری گردید، سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی مبادرت شده و برنامه ریزی های نوینی برای طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد ارتقاء سرزندگی ساکنین ارائه خواهد شد. این پژوهش با حجم نمونه 167 نفر، انجام گرفته است. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه ، با استفاده از نرم افزار SPSS و به کار گیری روش های آماری نظیر توزیع فراوانی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ... توصیف و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نفوذپذیری کالبدی و بصری و احساس سرزندگی رابطه معنادار وجود دارد و در این مقایسه نفوذپریری کالبدی نسبت به نفوذپذیری بصری نقش پررنگتری را در القای احساس سرزندگی ایفا می کند.

لینک کمکی