دانلود فایل word بررسي تعمير و نگهداري تاسيسات جاده اي و راهکار مناسب جهت بهبود وضعيت مطلوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تعمير و نگهداري تاسيسات جاده اي و راهکار مناسب جهت بهبود وضعيت مطلوب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش دانلود فایل word بررسي تعمير و نگهداري تاسيسات جاده اي و راهکار مناسب جهت بهبود وضعيت مطلوب می باشد. جامعه آماری این پژوهش 85 نفر از کارمندان اداره راه و شهرسازی استان کردستان می باشد. که از این تعداد 69 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است. در پژوهش حاضر پرسشنامه مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است. پژوهش از نظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد و بر اساس زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهش های مقطعی می باشد. جهت نرمال بودن داده ها از آزمون k-s استفاده شده است. دادههای جمع آوری شده با نرم افزار اس پی اس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین تعمیر و نگهداری تاسیسات جاده ای و راهکار مناسب جهت بهبود وضعیت مطلوب رابطه وجود دارد.

لینک کمکی