دانلود فایل word بررسي تطبيقي تاثير مولفه هاي تفکر استراتژيک بر توانمندسازي کارکنان گروه شهرسازي دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تطبيقي تاثير مولفه هاي تفکر استراتژيک بر توانمندسازي کارکنان گروه شهرسازي دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به تاثیر مولفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی کارکنان گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران می پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا اساسا مولفه ها ای تفکر استراتژیک بر توانمندسازی تفکر استراتژیک کارکنان تاثیرگذار هستند یا خیر و اگر تاثیر گذارند چگونه می توان توانمندسازی تفکر استراتژیک کارکنان را که عنصری اساسی در جهت افزایش کیفیت فعالیت های آموزشی و را توسعه داد. در این مقاله سعی شده است تا با شناخت وضعیت مولفه های تفکر استراتژیک در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران از وجود یا عدم وجود تاثیر مولفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی تفکر استراتژیک کارکنان در سازمان مورد مطالعه آگاهی یابیم. جامعه ی آماری پژوهش شامل کارکنان ستادی این سازمان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به تعیین نمونه ی معرف پرداخته شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و روش پژوهش توصیفی _ میدانی است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل تحلیل رگرسیون چند متغیره (گام به گام) برای بررسی تاثیر مولفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی مدیریت استراتژیک می باشد. نتایج حاصل از جداول آماری موید این مطلب است که مولفه های تفکر استراتژیک بر توانمندسازی تفکر استراتژیک کارکنان گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران تاثیر مثبت دارند. از این رو بهبود توانایی تفکر استراتژیک در این سازمان به عنوان یکی از عوامل کلیدی در اثربخشی فرآیند مدیریت استراتژیک و رشد توانمندسازی تفکر استراتژیک کارکنان، نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان سازمان می باشد.

لینک کمکی