دانلود فایل word بررسي تاثير ارتفاع طبقات بر خرابي پيشرونده در ساختمان بتني قاب خمشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير ارتفاع طبقات بر خرابي پيشرونده در ساختمان بتني قاب خمشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امنیت سازه همیشه در طراحی پروژه های مهندسی عمران برای مهندسان امری کلیدی بوده است. یکی از مکانیزم هایی که سازه در آن دچار شکست می شود و در چند دهه توجه زیادی به آن شده است، مربوط به تخریب پیشرونده است که در آن یک یا چند عضو سازهای، ناگهان به علت تصادف یا حمله تروریستی یا غیره دچار شکست شده و سپس ساختمان به شکل پیشروندهای دچار فروریزش میگردد. تخریب پیشرونده، رویدادی نسبتا نادر است که در آن بارهای غیر متعارف آسیب موضعی را ایجاد می کنند و سازه بدلیل کمبود پیوستگی، شکل پذیری و نامعینی آسیب را پخش می کند. در تحقیق حاضر سعی شده است که با استفاده از نرم افزار SAP2000 و تحلیل Push Down خرابی پیشرونده در یک قاب بتنی 10 طبقه با سیستم باربر جانبی قاب خمشی و دهانه 5 متر در اثر خرابی ستون در طبقات با ارتفاع 3 و 4 متر بررسی و بهترین حالت بررسی گردد. از این نوع تحلیل برای تحلیل سازه هایی که در آن به اعضای سازه ای اجازه رفتار غیرخطی داده می شود. در این روش بارهای اعمالی عمودی بصورت گام به گام افزایش می یابند تا زمانی که به بار حداکثر می رسد. نتایج تحلیل برای تمامی نمونه ها نشان می دهد که خرابی در آخرین طبقه فوقانی باعث کاهش خرابی پیشرونده کلی سازه می شود و با حذف ستون در طبقات پایین تر، بار وارد بر نقطه خرابی بیشتر شده و باعث ایجاد مفاصل پلاستیک بیشتر و در نتیجه افزایش وسعت خرابی پیشرونده در قاب بتنی می گردد.. همچنین افزایش ارتفاع طبقات در قاب بتنی خمشی باعث افزایش تغییر شکل در زمان خرابی ستون می شود و بار بیشتری به نقطه حذف ستون وارد می گردد.

لینک کمکی