دانلود فایل word بازشناسي عوامل معماري زمينه گرا در مجتمع هاي تجاري جهت جذب و حضور کاربران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازشناسي عوامل معماري زمينه گرا در مجتمع هاي تجاري جهت جذب و حضور کاربران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

زمینه گرایی در معماری، ضامن بحث زمینه با طرح است.معماری زمینه گرا بر اصل امکان توسعه یک ساختمان در آینده و تمایل به ایجاد ارتباط میان ساختمان و محیط پیرامون آن است. کیفیت عرصه های عمومی یکی از مهمترین معیارها در تشکیل فضاهایی جهت رشد اجتماعی افراد و پویایی شهرهاست .انسانها همواره با ایجاد فضاهایی درشهر، نیاز ذاتی خود به برقراری روابط اجتماعی را برآورده کرده اند؛ ساختارهایی که از نظر اجتماعی فعال بوده و امکان ارتباط چهره به چهره انسانی در درون جامعه و در کالبدی سازمان یافته را فراهم آورده اند . مجتمع های تجاری بستر و مامنی برای برقراری روابط اجتماعی هستند .وجود این فضاها به منظور استفاده شهروندان ، برای تجربه های فرهنگی و اجتماعی ضروری است. طراحی این مجموعه در بافت اهواز با تاکید بر معماری زمینه گرا است و همت بر آن است که بتوانیم با استفاده از پتانسیل های کالبد ارتباطی مناسب میان زمینه و ساختمان ایجاد کنیم تا این مجتمع مورد قبول مردم باشد. روش تحقیق کاربردی است که زیر شاخص های فراوانی را در برمیگیرد که میتوان آن را توصیفی – مروری دانست با استفاده از بررسی متون کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی انجام شده است.

لینک کمکی