دانلود فایل word بازبيني و تحليل ساختمان مدرسه ايرانشهر يزد بر اساس معيارهاي برگرفته از هندسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازبيني و تحليل ساختمان مدرسه ايرانشهر يزد بر اساس معيارهاي برگرفته از هندسه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تناسبات هندسی حضور و تجلی های متفاوتی را در معماری ایرانی در طول دوران ها داشته است، لذا در معماری گذشته ما و بناهای شاخص دوره معاصر، عموما معماری بنا، سازمانش را از هندسه و بالاخص وجوه مختلف آن می یابد. از آنجایی که توجه و عنایت در مفهوم هندسه با معنای ارتقاء کیفیت مفهوم فضا همراه است، در پژوهش حاضر به بازبینی و تحلیل جایگاه با ارزش هندسه در یکی از نمونه های فاخر معماری معاصر ایران با عنوان ساختمان مدرسه ایرانشهر یزد پرداخته خواهد شد. در این مقاله بر اساس فرضیه پژوهش مبنی بر وجود ارتباط میان وجوه مختلف هندسه در طرح اندازی مدرسه ایرانشهر، ابتدا به تحلیل مفهوم هندسه پرداخته و در ادامه به طریقه کاربرد آن در مصداق موردی، با ذکر تصاویر و نقشه های آن ها به همراه اطلاعاتی مانند: قدمت، موقعیت و ویژگی های خاص آن طرح پرداخته می شود. نهایتا از طریق قیاس و انطباق خروجیها بر هم، ضمن اثبات فرضیه پژوهش، بخشی از منطق ساختاری طرح آشکار میگردد. نتایج تحقیق مبین این مطلب است که علاوه بر اصول و قواعد سازهای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... ، که در طراحی مدرسه ایرانشهر یزد مد نظر طراحان بوده است؛ ساختار اجزاء طرح، از تناسبات هندسی خاصی برخوردار بوده است.

لینک کمکی