دانلود فایل word ارزيابي و انتخاب بهترين روش مديريت در پروژه هاي ساختماني با تاخير براساس معيارهاي ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي و انتخاب بهترين روش مديريت در پروژه هاي ساختماني با تاخير براساس معيارهاي ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

طول عمر یک پروژه از طریق تکنیک های مدیریت مدرن برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص حوزه اجرایی، هزینه، زمان، کیفیت و اهداف مشارکتی، توصیف کرد. مدیریت پروژه شامل: برنامه ریزی پروژه ساختمان، مدیریت هزینه، مدیریت زمان، مدیریت کیفیت، مدیریت قرارداد، مدیریت ایمنی، اعمال حرفه ای مدیریت ساخت و ساز (یعنی مدیریت تیم پروژه، تعیین نقش ها، مسئولیت ها و غیره) است برنامه های مدیریت HSE را بر اساس نوع رویکرد قبل از وقوع یا پس از وقوع پیامدهای جانی، مالی و زیست محیطی به دو دسته کنشی و واکنشی تقسیم می شوند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی متخصصان، کارشناسان و صاحب نظران فعال در حوزه ساخت و ساز تشکیل داده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. . پس از گردآوری پرسشنامه های تکمیل شده، اقدام به نمره دهی پاسخ ایشان شد. پس از نمره دهی هر گویه، به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار Expert Choice و آزمون های آماری مناسب استفاده شد. نهایتا نتیجه گرفته شد که معیار ایمنی با 0/683، بالاترین امتیاز را در بین دیگر معیارها به دست آورده است. معیار محیط زیست با 0/2 و معیار بهداشت با 0/117 در اولویت های بعدی قرار دارند. نرخ ناسازگاری برای این مقایسه 0/02 می باشد که عدد قابل قبولی است. همچنین نتیجه گرفته شد که برنامه ریزی مدیریت گسترده بهترین روش برای پروژه های ساختمانی با تاخیر با توجه به معیارهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد.

لینک کمکی