دانلود فایل word ارزيابي عوامل موثر بر تمايل شهروندان براي استفاده از دوچرخه (مطالعه موردي: منطقه يک شهر شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي عوامل موثر بر تمايل شهروندان براي استفاده از دوچرخه (مطالعه موردي: منطقه يک شهر شيراز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان منطقه یک شهر شیراز بوده اند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر محاسبه شد. روایی سوالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.90 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف غیر نرمال بودن داده ها را نشان داد به همین جهت برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از آزمون های ناپارامتریک کای اسکوئر و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تمامی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق با کمتر از 0.05 و سطح اطمینان 95 درصد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در منطقه یک شهر شیراز دارد، همچنین نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که عوامل محیطی کالبدی با ضریب – 89.37 درصد و با درجه آزادی 4 و 0.001 = sig بر تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در منطقه یک شهر شیراز، تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که عوامل اجتماعی فرهنگی با ضریب - 91.78 درصد و با درجه آزادی 3 و 0.001 =sig بر تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در منطقه یک شهر شیراز، تاثیر مثبت و معناداری داشته است . همچنین نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد عوامل اجتماعی فرهنگی با ضریب - 34.41 درصد و با درجه آزادی 4 و 0.003 =sig بر تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه در منطقه یک شهر شیراز، تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

لینک کمکی